Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan sinulle henkilötiedoista, joita käsittelemme toimintamme ja toimintojemme yhteydessä, mukaan lukien verkkosivustomme https://www.diotrol.com-Website. Annamme tietoa erityisesti siitä, miksi, miten ja missä käsittelemme henkilötietoja. Annamme myös tietoa niiden henkilöiden oikeuksista, joiden tietoja käsittelemme.

Yksittäisiin tai täydentäviin toimintoihin ja toimenpiteisiin voi liittyä muita tietosuojaselosteita sekä muita oikeudellisia asiakirjoja, kuten yleisiä sopimusehtoja (GTC), käyttöehtoja tai osallistumisehtoja.

Meihin sovelletaan Sveitsin tietosuojalainsäädäntöä ja kaikkia sovellettavia ulkomaisia tietosuojalakeja, erityisesti Euroopan unionin (EU) yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Euroopan komissio tunnustaa, että Sveitsin tietosuojalainsäädäntö takaa riittävän tietosuojan.

1. yhteysosoitteet

Vastuu henkilötietojen käsittelystä:
Diotrol AG, markkinointiosasto
Diotrol AG Bodenackerstrasse 64
4657 Dulliken info@diotrol.com

Ilmoitamme, jos henkilötietojen käsittelystä vastaavat yksittäistapauksissa muut henkilöt.

Tietosuojavaltuutettu Euroopan talousalueella (ETA)

Meillä on seuraava tietosuojaedustus DSGVO:n 27 artiklan mukaisesti. Tietosuojaedustusto toimii Euroopan unionissa (EU) ja muualla Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevien valvontaviranomaisten ja rekisteröityjen lisäyhteyspisteenä tietosuoja-asetukseen liittyvissä tiedusteluissa:

Diotrol AG
Bodenackerstrasse 64
4657 Dulliken Sveitsi
info@diotrol.com

2. ehdot ja oikeusperustat

2.1 Termit

Henkilötiedot ovat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Rekisteröity on henkilö, jota koskevia henkilötietoja käsitellään.

Käsittely käsittää kaikenlaisen henkilötietojen käsittelyn käytetyistä keinoista ja menettelyistä riippumatta, erityisesti henkilötietojen tallentamisen, luovuttamisen, hankkimisen, keräämisen, poistamisen, säilyttämisen, muuttamisen, tuhoamisen ja käytön.

Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot sekä Liechtensteinin ruhtinaskunta, Islanti ja Norja. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) puhutaan henkilötietojen käsittelystä henkilötietojen käsittelynä.

2.2 Oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietoja Sveitsin tietosuojalainsäädännön, erityisesti liittovaltion tietosuojalain (DPA) ja liittovaltion tietosuojalakia koskevan asetuksen mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoja – jos ja siltä osin kuin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan – vähintään yhden seuraavista oikeusperusteista mukaisesti:

  • 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. b yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelyä varten, joka on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi ja sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
  • 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. f GDPR henkilötietojen käsittelyä varten, joka on tarpeen meidän tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen suojaamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn perusvapaudet, oikeudet ja edut syrjäyttävät ne. Oikeutettuihin etuihin kuuluvat erityisesti etumme, jotta voimme toteuttaa ja tiedottaa toiminnastamme ja operaatioistamme pysyvästi, käyttäjäystävällisesti, turvallisesti ja luotettavasti, tietoturvan takaaminen, suojaaminen väärinkäytöksiltä, omien oikeudellisten vaateidemme toteuttaminen ja Sveitsin lainsäädännön noudattaminen.
  • 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. c GDPR henkilötietojen käsittelyä varten, joka on tarpeen sellaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, jota meihin sovelletaan Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioiden sovellettavan lainsäädännön nojalla.
  • 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. e GDPR:n mukaisesti henkilötietojen käsittelyä varten, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.
  • 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. a GDPR henkilötietojen käsittelyyn asianomaisen henkilön suostumuksella.
  • 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. d GDPR henkilötietojen käsittelystä, joka on tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

3. luonne, soveltamisala ja tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintojemme ja toimintojen toteuttamiseksi kestävällä, käyttäjäystävällisellä, turvallisella ja luotettavalla tavalla. Tällaiset henkilötiedot voidaan jakaa erityisesti seuraaviin luokkiin: inventaario- ja yhteystiedot, selain- ja laitetiedot, sisältötiedot, metatiedot tai käyttäjää koskevat tiedot. Termillä “tiedot” tarkoitetaan tietoja, kuten rajaus- ja käyttötietoja, sijaintitietoja, myyntitietoja, sopimustietoja ja maksutietoja.

Käsittelemme henkilötietoja kyseisen käyttötarkoituksen tai käyttötarkoituksen edellyttämän ajan. vastaaviin tarkoituksiin tai lain edellyttämällä tavalla. Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeen, anonymisoidaan tai poistetaan.

Kolmannet osapuolet voivat käsitellä henkilötietoja. Voimme käsitellä henkilötietoja yhdessä kolmansien osapuolten kanssa tai siirtää niitä kolmansille osapuolille. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat erityisesti erikoistuneet palveluntarjoajat, joiden palveluja käytämme. Varmistamme tietosuojan myös tällaisten kolmansien osapuolten kanssa.

Käsittelemme henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella, ellei käsittely ole sallittua muista oikeudellisista syistä. Käsittely ilman suostumusta voi olla sallittua esimerkiksi rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi ja vastaavien sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, ylivoimaisten oikeutettujen etujemme turvaamiseksi, koska käsittely on ilmeistä olosuhteiden perusteella tai ennakkotietojen perusteella.

Tässä yhteydessä käsittelemme erityisesti tietoja, jotka rekisteröity antaa meille vapaaehtoisesti ottaessaan meihin yhteyttä – esimerkiksi postitse, sähköpostitse, pikaviestillä, yhteydenottolomakkeella, sosiaalisessa mediassa tai puhelimitse – tai rekisteröityessään käyttäjätiliä varten. Voimme tallentaa tällaisia tietoja esimerkiksi osoitekirjaan tai vastaavalla tavalla. Jos saamme tietoja muista henkilöistä, lähettävien henkilöiden on taattava näiden henkilöiden tietosuoja ja varmistettava näiden henkilötietojen oikeellisuus.

Käsittelemme myös henkilötietoja, jotka saamme kolmansilta osapuolilta, jotka saamme julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai jotka keräämme toimintamme ja toimintojemme aikana, jos ja siinä määrin kuin tällainen käsittely on laillisista syistä sallittua.

4. henkilötiedot ulkomailla

Käsittelemme henkilötietoja Sveitsissä ja Euroopan talousalueella (ETA). Voimme kuitenkin myös viedä tai siirtää henkilötietoja muihin maihin. erityisesti niiden käsittelemiseksi tai käsittelemiseksi siellä.

Voimme viedä henkilötietoja mihin tahansa maahan tai alueelle maailmassa ja muualla maailmankaikkeudessa edellyttäen, että kyseisen maan lainsäädäntö takaa riittävän tietosuojan Sveitsin tietosuojavaltuutetun (FDPIC) tai Sveitsin liittoneuvoston päätöksen mukaisesti ja, jos ja siltä osin kuin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan, Euroopan komission päätöksen mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietoja maihin, joiden lainsäädäntö ei takaa riittävää tietosuojaa, edellyttäen, että tietosuoja taataan muista syistä, erityisesti vakiomuotoisten tietosuojalausekkeiden tai muiden asianmukaisten takeiden perusteella. Poikkeuksellisesti voimme viedä henkilötietoja maihin, joissa ei ole riittävää tai asianmukaista tietosuojaa, jos tietosuojalainsäädännön mukaiset erityisvaatimukset täyttyvät, kuten rekisteröityjen nimenomainen suostumus tai suora yhteys sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen. Toimitamme rekisteröidyille mielellämme pyynnöstä tietoja mahdollisista takuista tai kopion niistä.

5. rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä, joiden henkilötietoja käsittelemme, on Sveitsin tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Tähän sisältyy oikeus saada tietoja sekä oikeus oikaista, poistaa tai estää käsiteltävät henkilötiedot.

Rekisteröidyt, joiden henkilötietoja käsittelemme, voivat – jos ja siltä osin kuin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan – pyytää maksutta vahvistusta siitä, käsittelemmekö heitä koskevia henkilötietoja. Tällöin rekisteröidyt voivat pyytää tietoja henkilötietojensa käsittelystä, vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, käyttää oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen ja vaatia henkilötietojensa korjaamista, poistamista (“oikeus tulla unohdetuksi”), estämistä tai täydentämistä.

Rekisteröidyt, joiden henkilötietoja käsittelemme, voivat – jos ja siltä osin kuin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan – peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tulevaisuutta varten ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä milloin tahansa.

Rekisteröidyillä, joiden henkilötietoja käsittelemme, on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Sveitsin tietosuojasta vastaava valvontaviranomainen on liittovaltion tietosuojavaltuutettu (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC).

6. tietoturva

Toteutamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme kunkin riskin mukaisen tietoturvan. Emme kuitenkaan voi taata ehdotonta tietoturvaa.

Verkkosivuillemme pääsy tapahtuu kuljetussalauksen avulla (SSL / TLS, erityisesti Hypertext Transfer Protocol Secure, lyhenne HTTPS). Useimmat selaimet ilmaisevat liikenteen salauksen osoitepalkissa olevalla riippulukolla.

Digitaalinen viestintämme – kuten periaatteessa kaikki digitaalinen viestintä – on Sveitsin, muun Euroopan, Yhdysvaltojen ja muiden maiden turvallisuusviranomaisten perusteettoman ja epäilyttävän massavalvonnan ja muun valvonnan kohteena. Emme voi suoraan vaikuttaa siihen, että salaiset palvelut, poliisiviranomaiset ja muut turvallisuusviranomaiset käsittelevät henkilötietoja.

7. verkkosivuston käyttö
7.1 Evästeet

Saatamme käyttää evästeitä. Evästeet – omat evästeemme (ensimmäisen osapuolen evästeet) ja sellaisten kolmansien osapuolten evästeet, joiden palveluja käytämme (kolmannen osapuolen evästeet) – ovat tietoja, jotka tallennetaan selaimeen. Tällaisten tallennettujen tietojen ei tarvitse rajoittua perinteisiin tekstimuotoisiin evästeisiin.

Evästeet voidaan tallentaa selaimeen tilapäisesti “istuntoevästeinä” tai tietyksi ajaksi niin sanottuina pysyvinä evästeinä. “Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvillä evästeillä on tietty säilytysaika. Evästeiden avulla voidaan erityisesti tunnistaa selain seuraavan kerran, kun se vierailee verkkosivustollamme, ja siten esimerkiksi mitata verkkosivustomme tavoittavuutta. Pysyviä evästeitä voidaan käyttää myös esimerkiksi verkkobrändäykseen.

Evästeet voidaan poistaa kokonaan tai osittain käytöstä ja poistaa milloin tahansa selaimen asetuksista. Ilman evästeitä verkkosivustomme ei ehkä ole enää täysin käytettävissä. Pyydämme aktiivisesti – ainakin jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen – nimenomaista suostumusta evästeiden käyttöön.

7.2 Palvelimen lokitiedostot

Voimme kerätä seuraavia tietoja jokaisesta verkkosivuston käyttökerrasta, jos selaimesi välittää nämä tiedot palvelininfrastruktuurillemme tai jos verkkopalvelimemme voi määrittää ne: Päivämäärä ja kellonaika, mukaan lukien aikavyöhyke, IP-osoite (Internet Protocol), käytön tila (HTTP-tilakoodi), käyttöjärjestelmä, mukaan lukien käyttöliittymä ja versio, selain, mukaan lukien kieli ja versio, verkkosivustomme yksittäinen alasivu, jota on käytetty, mukaan lukien siirretyn tiedon määrä, verkkosivusto, jota on viimeksi käytetty samassa selainikkunassa (referer).

Tallennamme nämä tiedot, jotka voivat olla myös henkilötietoja, palvelimen lokitiedostoihin. Tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme tarjota verkkosivujamme pysyvästi, käyttäjäystävällisesti ja luotettavasti ja jotta voimme varmistaa tietoturvan ja siten erityisesti henkilötietojen suojan – myös kolmansien osapuolten toimesta tai kolmansien osapuolten avulla.

7.3 Seurantapikseli

Saatamme käyttää seurantapikseliä verkkosivustollamme. Seurantapikseliä kutsutaan myös verkkomajakoiksi. Pikselit – myös kolmansilta osapuolilta, joiden palveluja käytämme – ovat pieniä, yleensä näkymättömiä kuvia, jotka haetaan automaattisesti, kun vierailet verkkosivustollamme. Pikseleiden laskennan avulla voidaan kerätä samoja tietoja kuin palvelimen lokitiedostojen avulla.

7.4 Huomautukset

Voit lähettää kommentteja verkkosivustollamme. Tässä yhteydessä käsittelemme erityisesti tietoja, jotka kommentoiva henkilö lähettää meille, mutta myös käytettyä IP-osoitetta (Internet Protocol) sekä päivämäärää ja kellonaikaa. Näitä tietoja tarvitaan kommenttien julkaisemisen mahdollistamiseksi ja väärinkäytöksiltä suojaamiseksi, mikä on ensisijaisen oikeutetun etumme mukaista.

8. ilmoitukset ja viestit

Lähetämme ilmoituksia ja viestejä sähköpostitse.

8.1 Menestyksen ja tavoittavuuden mittaaminen

Ilmoitukset ja viestit voivat sisältää verkkolinkkejä tai seurantapikseliä, jotka tallentavat, onko yksittäinen viesti avattu ja mitä verkkolinkkejä on napsautettu. Tällaiset verkkolinkit ja seurantapikselit voivat myös tallentaa ilmoitusten ja viestien käytön henkilökohtaisesti. Tarvitsemme tätä käytön tilastointia menestyksen ja tavoittavuuden mittaamiseen, jotta voimme lähettää ilmoituksia ja viestejä vastaanottajien tarpeiden ja lukutottumusten mukaan tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti sekä pysyvästi, turvallisesti ja luotettavasti.

8.2 Suostumus ja vastalause

Periaatteessa sinun on nimenomaisesti annettava suostumuksesi sähköpostiosoitteesi ja muiden yhteystietojesi käyttöön, ellei käyttö ole sallittua muista oikeudellisista syistä. Käytämme mahdollisuuksien mukaan “double opt-in” -menettelyä, eli saat sähköpostiviestin, jossa on verkkolinkki, jota klikkaamalla sinun on vahvistettava suostumuksesi, jotta luvattomat kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietoja väärin. Voimme tallentaa tällaiset suostumukset, mukaan lukien IP-osoitteen (Internet Protocol), päivämäärän ja kellonajan, todiste- ja turvallisuussyistä.

Periaatteessa voit milloin tahansa vastustaa ilmoitusten ja viestinnän, kuten uutiskirjeiden, vastaanottamista. Tällaisella vastalauseella voit samalla vastustaa käytön tilastollista tallentamista suorituskyvyn ja tavoittavuuden mittaamista varten. Tämä ei kuitenkaan rajoita toimintaamme ja toimintaamme liittyviä tarpeellisia ilmoituksia ja viestintää.

8.3 Ilmoitusten ja viestien palveluntarjoaja

Lähetämme ilmoituksia ja viestejä erikoistuneiden palveluntarjoajien avulla.

Käytämme erityisesti:

Mailchimp: viestintäalusta; tarjoaja: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (USA) Intuit Inc:n tytäryhtiönä. (USA); tietosuojaa koskevat tiedot: tietosuojakäytäntö (Intuit), mukaan lukien “Maa- ja aluekohtaiset ehdot”, “Usein kysytyt kysymykset Mailchimpin tietosuojasta”, “Mailchimp ja eurooppalaiset tiedonsiirrot”, “Tietoturva”, evästekäytäntö, “Tietosuojaa koskevat oikeuksien pyynnöt”, “Oikeudelliset määräykset”.

9. sosiaalinen media

Olemme läsnä sosiaalisessa mediassa ja muilla verkkoalustoilla kommunikoidaksemme kiinnostuneiden henkilöiden kanssa ja tiedottaaksemme heille toiminnastamme ja operaatioistamme. Tällaisten alustojen yhteydessä henkilötietoja voidaan käsitellä myös Sveitsin ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

Kussakin tapauksessa sovelletaan myös näiden alustojen yksittäisten ylläpitäjien yleisiä käyttöehtoja ja käyttöehtoja sekä tietosuojaselosteita ja muita määräyksiä. Näissä säännöksissä kerrotaan erityisesti rekisteröidyn oikeuksista suoraan kyseiseen alustaan nähden, joihin kuuluu esimerkiksi oikeus saada tietoja.

Olemme yhdessä Meta Platforms Ireland Limitedin (Irlanti) kanssa vastuussa sosiaalisesta mediastamme Facebookissa, mukaan lukien niin sanotut sivunäkymät, sikäli kuin ja siltä osin kuin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on sovellettavissa. Meta Plat- forms Ireland Limited on osa Meta-yhtiöitä (myös Yhdysvalloissa). Sivun oivallukset antavat tietoa siitä, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa FaceBook-esiintymisemme kanssa. Käytämme Page Insightsia tarjotaksemme sosiaalisen median läsnäolomme Facebookissa tehokkaalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla.

Lisätietoja tietojenkäsittelyn tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta, tietoja rekisteröityjen oikeuksista sekä Facebookin ja Facebookin tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät Facebookin tietosuojakäytännöstä. Olemme solmineet Facebookin kanssa niin sanotun “vastuullisen osapuolen lisäyksen” ja sopineet näin erityisesti siitä, että Facebook on vastuussa rekisteröityjen oikeuksien varmistamisesta. Ns. sivutietoja koskevat tiedot löytyvät sivulta “Sivutietoja koskevat tiedot”, mukaan lukien “Sivutietoja koskevat tiedot”.

10. kolmansien osapuolten palvelut

Käytämme erikoistuneiden kolmansien osapuolten palveluja, jotta voimme toteuttaa toimintamme ja toimintamme kestävällä, käyttäjäystävällisellä, turvallisella ja luotettavalla tavalla. Tällaisten palvelujen avulla voimme muun muassa upottaa toimintoja ja sisältöä verkkosivustoomme. Tällaisen upottamisen yhteydessä käytetyt palvelut tallentavat käyttäjien IP-osoitteet (Internet Protocol) ainakin väliaikaisesti teknisesti pakottavista syistä.

Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, voivat käsitellä toimintoihimme ja toimintaamme liittyviä tietoja kootusti, anonymisoituna tai pseudonymisoituna tarvittavia turvallisuus-, tilastollisia ja teknisiä tarkoituksia varten. Tällaisia ovat esimerkiksi suorituskyky- tai käyttötiedot, jotta voimme tarjota kyseistä palvelua.

Käytämme erityisesti:

Google-palvelut: Palveluntarjoaja: Google LLC (Yhdysvallat) / Google Ireland Limited (Irlanti) Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä asuville käyttäjille; Yleistä tietoa tietosuojasta: “Tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet”, Tietosuojaseloste, “Google on sitoutunut noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja”, “Tietosuojaopas Googlen tuotteissa”, “Miten käytämme tietoja verkkosivustoilta tai sovelluksista, joilla tai joissa palveluitamme käytetään” (Googlen toimittamat tiedot), “Evästetyypit ja muut Googlen käyttämät tekniikat”, “Henkilökohtaistettu mainonta” (aktivointi / poistaminen käytöstä / asetusten määrittäminen).

10.1 Digitaalinen infrastruktuuri

Käytämme erikoistuneiden kolmansien osapuolten palveluja, jotta voimme käyttää toimintamme ja toimintojemme edellyttämää digitaalista infrastruktuuria. Näitä ovat esimerkiksi valittujen palveluntarjoajien hosting- ja tallennuspalvelut.

Käytämme erityisesti:

Cyon: Hosting; Palveluntarjoaja: Cyon GmbH (Sveitsi); Tietosuojaa koskevat tiedot: “Daten- schutz”, Datenschutzerklärung.

10.2 Sosiaalisen median toiminnot ja sosiaalisen median sisällöt

Käytämme kolmannen osapuolen palveluita ja liitännäisiä upottaaksemme toimintoja ja sisältöä sosiaalisen median alustoilta ja mahdollistaaksemme sisällön jakamisen sosiaalisen median alustoilla ja muilla tavoin.

Käytämme erityisesti:

Instagram-alusta: Instagram-sisällön upottaminen; Palveluntarjoaja: Meta Platforms Ireland Limited (Irlanti) ja muut Meta-yhtiöt (myös Yhdysvalloissa); tietosuojaa koskevat tiedot: tietosuojaseloste (Instagram), tietosuojaseloste (Facebook).

10.3 Karttamateriaali

Käytämme kolmannen osapuolen palveluita upottaaksemme karttoja verkkosivuillemme. Käytämme erityisesti:

Google Maps, mukaan lukien Google Maps Platform: karttapalvelu; palveluntarjoaja: Google; Google Maps -kohtaiset tiedot: “Miten Google käyttää sijaintitietoja”.

10.4 Asiakirjat

Käytämme kolmannen osapuolen palveluja asiakirjojen upottamiseen verkkosivustollamme. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi lomakkeet, PDF-tiedostot, esitykset, taulukot ja tekstiasiakirjat. Voimme siis mahdollistaa tällaisten asiakirjojen katselun lisäksi myös niiden muokkaamisen tai kommentoimisen.

11. loppusäännökset

Olemme laatineet tämän tietosuojaselosteen Datenschutzpartnerin tietosuojageneraattorin avulla.

Voimme muuttaa ja täydentää tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Tiedotamme tällaisista muutoksista ja lisäyksistä asianmukaisella tavalla, erityisesti julkaisemalla voimassa olevan tietosuojakäytännön verkkosivustollamme.